Staff

Professor Yutaka Shinohara
shinohara@faculty.chiba-u.jp
Associate Prof. Toru Maruo
maruo@faculty.chiba-u.jp
Assistant Prof. Suguru Sato
s.sato@faculty.chiba-u.jp

Cooperative Researcher

Ms.Keiko Ishikawa
Nihon Horticultural Production Institute (NHPI)
207 Kamisiki, Matsudo-shi, Chiba prefecture 270-2221

Mr.Hideyuki Yamaguchi and Mr.Tadatomi Sato
Kanto Natural Gas Development Co., Ltd.
661 Mobara, Mobara-shi, Chiba prefecture 297-8550

BACK